Divort.org Legislatie

Norme metodologice privind Registrul National de Evidenta a Cererilor de Divort

 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1 Prezentele Norme metodologice constituie cadrul care reglementează activitatea de evidenţă a cererilor de divorţ soluţionate de către notarul public.

Art. 2 Datele privind procedura menţionată la art. 1 se ţin centralizat, pe suport material şi electronic la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, se înscriu în registrul prevăzut de art.561 lit.e) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr.36 a notarilor publici şi a activităţii notariale, aprobat prin OMJ nr.710/C/1995 cu modificările şi completările ulterioare. Administrarea Registrului Naţional de Evidenţă a Cererilor de Divorţ se face de către S.C.INFONOT SYSTEMS S.R.L., care are calitatea de administrator al registrului.

Art. 3 Registrul Naţional de Evidenţă a Cererilor de Divorţ are drept scop ţinerea la nivel naţional a evidenţei cererilor de divorţ adresate notarilor publici, în vederea evitării dublei înregistrări a cererilor de divorţ, precum şi evidenţa soluţiilor date de către notarii publici.

 

CAPITOLUL II - REGISTRUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ A CERERILOR DE DIVORŢ (RNECD)

 

Art. 4 (1) Registrul Naţional de Evidenţă a Cererilor de Divorţ, denumit în continuare RNECD, cuprinde următoarele date:

1.numărul şi data cererii de divorţ;

2.datele de identificare ale biroului notarial care solicită înregistrarea cererii de divorţ (localitatea în care îşi are sediu biroul şi codul de identificare fiscală);

3.numele şi prenumele soţilor;

4.codui numeric personal al fiecăruia dintre soţi;

5.ultima locuinţă comună a soţilor;

6. locul încheierii căsătoriei;

7.autortitatea română care a emis actul de căsătorie împreună cu numărul şi seria acestuia;

8.numărul certificatului de divorţ din Registrul Unic al Certificatelor de Divorţ (RUCD) ţinut în format electronic de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;

9. numărul şi data sub care a fost înregistrată cererea de divorţ în RNECD;

10.soluţia (admis/respins) dată de către notarul public din cadrul biroului notarial care a fost învestit în soluţionarea cererii de divorţ.

(2)Pentru înregistrarea unei cereri de divorţ se va completa formularul-tip Anexa 1 care va cuprinde în mod obligatoriu datele prevăzute Ia punctele 1 - 6. La completarea formularului, în funcţie de situaţia care atrage competenţa teritorială a biroului notarial, se va bifa căsuţa corespunzătoare situaţiei, respectiv ultima locuinţă comună a soţilor sau locul încheierii căsătoriei.

(3)Pentru obţinerea unui număr de certificat de divorţ din Registrul Unic al Certificatelor de Divorţ (RUCD), se va completa formularul-tip Anexa 3 în cuprinsul căruia va fi precizat, în mod obligatoriu, numărul de înregistrare al cererii în RNECD.

(4)Cererile care nu cuprind elementele minime obligatorii, precum şi cele care nu vor fi însoţite de o copie a certificatului de căsătorie nu li se va da curs/nu vor fi înregistrate în RNECD.

Art. 5 (l)Biroul notarial care primeşte cererea de divorţ, după ce îi va da număr de înregistrare din Registrul de Divorţuri, va transmite RNECD Anexa 1 însoţită de copia certificatului de căsătorie.

(2)Operatorul RNECD va proceda la înregistrarea cererii în registru, ulterior eliberându-i biroului notarial solicitant, un certificat sau, după caz, o adeverinţă al căror model este prevăzut în formularul-tip Anexa 2.

Art. 6 (1)în cazul în care în urma verificărilor, operatorul RNECD constată că cererea de divorţ nu se află înregistrata la niciun birou notarial, eliberează biroului solicitant certificatul prevăzut în cuprinsuM'ormularului-tip Anexa 2.

(2)în cazul în care în urma verificărilor operatorul RNECD constată că cererea de divorţ a fost înregistrată la solicitarea altui birou notarial şi se află pe rolul acestuia spre soluţionare, eliberează celui deal doilea so[icitant o adeverinţă prevăzută în cuprinsul formularuiui-tip Anexa 2. în baza adeverinţei eliberate, operatorul va proceda la închiderea celorlalte rubrici/poziţii din registru iar notarul va respinge cererea de divorţ.

(3)în cuprinsul certificatului prevăzut la alin.(l) se va menţiona în mod obligatoriu numărul şi data sub care a fost înregistrată cererea în RNECD, precum şi faptul că respectiva cerere de divorţ se află spre soluţionare pe rolul biroului notarial solicitant.

(4)Operatorul RNECD va comunica biroului notarial solicitant certificatul sau, după caz, adeverinţa, în maximum o oră de la primirea cererii.

Fac excepţie de la prevederile acestui alineat, situaţiile în care birourile notariale transmit cererea după ora 15:30, caz în care cererea va fi recepţionată în următoarea zi lucrătoare, iar răspunsul se va comunica în maximum o oră.

Art. 7 (1)în situaţia în care de la înregistrarea cererii în RNECD, au trecut 60 de zile timp în care biroul notarial nu a solicitat număr de certificat de la RUCD, operatorul va proceda la închiderea poziţiei din RNECD caz în care operatorul va putea înregistra o nouă cerere de divorţ a aceloraşi soţi.

(2)In situaţia în care în intervalul cuprins între 30 şi 60 de zile de la depunerea cererii un alt biroul notarial solicită înregistrarea, operatorul RNECD va aduce la cunoştinţa notarului odată cu eliberarea adeverinţei că biroul notarial pe al cărui rol este cererea nu a solicitat număr de certificat de divorţ, existând posibilitatea ca cererea să fie respinsă.

(3)La expirarea termenului de 30 zile şi după finalizarea încheierii de admitere a cererii de divorţ, biroul notarial va solicita RNECD obţinerea numărului unic de certificat de la RUCD, sens în care va completa formularul-tip Anexa 3.

Art. 8 (1)Operatorul RNECD primind formularul-tip Anexa 3 de la biroul notarial, va solicita RUCD, în maximum o oră, în numele biroului notarial, obţinerea^ numărului unic de certificat de divorţ.

(2)în situaţia în care RUCD comunică RNECD numărul certificatului de divorţ, operatorul RNECD va emite biroului notarial formularul-tip Anexa 4 şi va face de îndată menţiunile corespunzătoare în registru.

(3)In situaţia în care RUCD comunică RNECD faptul că pentru soţii în cauză a fost emis certificat de divorţ, operatorul RNECD va emite biroului notarial formularul-tip Anexa 5 şi va face de îndată menţiunile corespunzătoare în registru.

(4)Transmiterea/comunicarea informaţiilor către RUCD şi respectiv birourillor notariale se vor face în maximum o oră de la primire.

Dispoziţiile art.6 alin.(4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 9 In situaţia în care biroul notarial pentru soluţionarea unei cereri de divorţ eliberează încheiere de respingere, va comunica de îndată soluţia RNECD prin completarea formularului-tip Anexa 6.

Operatorul RNECD primind soluţia o operează de îndată în registru, sens în care va închide poziţia corespunzătoare cererii din registru.

 

CAPITOLUL III - DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 10 Pentru a asigura evidenţa pe suport material a datelor cuprinse în registru se procedează astfel: în prima zi lucrătoare a fiecărei lunii se va completa procesul verbal de deschidere a registrului pentru luna în curs, urmând ca în ultima zi lucrătoare a lunii în curs să fie tipărite înregistrările realizate în cursul lunii, împreună cu procesul-verbal de închidere, iar responsabilul de registru sau persoana desemnată de acesta va semna, ştampila şi broşa paginile respective. Modelul procesului verbal este prevăzut în anexa 7.

Art. 11 (1) Registrul reprezintă mijlocul de evidenţă şi instrumentul de lucru al S.C. INFONOT SYSTEMS S.R.L şi se ţine în varianta scriptică „pe hârtie" şi în variantă electronică, ambele fiind identice şi obligatorii.

(2) Bazele de date şi programele informatice sunt proprietatea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, urmând a fi înregistrate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 12 Formularele de interogare/înregistrare vor primi un număr care atestă data şi ora primirii solicitării, urmând ca înregistrarea efectivă să se facă după validarea de către operator, dar nu mai tărziu de o oră.

Art. 13 Certificatele eliberate de RNECD în condiţiile prezentelor Norme vor purta numărul sub care a fost înregistrată solicitarea notarului public, data şi ora eliberării precum şi ştampila RNECD şi semnătura operatorului.

Art. 14 Rezultatele procesării cererilor transmise prin fax, e-mail sau orice alt mijloc de comunicare vor fi transmise birourilor notariale într-un termen ce nu va depăşi o oră de la primirea solicitării, prin intermediul uneia dintre modalităţile de comunicare.

Art. 15 Toate solicitările adresate Registrului vor fi transmise de către birourile notariale solicitante numai în intervalul 08 :00-15 :30, solicitările adresate după ora 15 :30 vor fi procesate în următoare zi lucrătoare cu excepţia cazurilor în care operatorul nu are în lucru nicio solicitare, caz în caretermenul de primire se prelungeşte până la ora 16 :15.

Art. 16 (l)Până pe data de 20 a lunii următoare vor fi transmite notarilor publici certificatele în original cu ştampila RNECD şi semnătura operatorului care le-a emis.

(2)Solicitările biourilor notariale adresate RNECD în cursul unei luni, nu vor comunicate şi în original registrului.

Art. 17 în îndeplinirea scopului pentru care registrul este creat, personalul angajat completează baza de date a acestuia în baza comunicărilor transmise de birourile notariale şi eliberează, după caz, certificate sau adeverinţe, prevăzute de prezentele norme.

Operatorul care a efectuat înregistrarea şi verificarea în baza de date răspunde de informaţiile furnizate.

Documentele emise de către operatorul RNECD vor purta ştampila S.C. INFONOT SYSTEMS S.R.L., care va avea în conţinutul său pe lângă denumirea societăţii şi abrevierea numelui registrului, respectiv RNECD.

Art. 18 Plata de către notarii publici a taxei pentru emiterea certificatelor se face în termen de 5 zile de la primirea facturii de la S.C. INFONOT SYSTEMS S.R.L.

Art. 19 Cuantumul taxei şi modalitatea de plată pentru eliberarea certificatelor se stabileşte de către Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, în calitate de reprezentant al asociatului unic al S.C.INFONOT SYSTEMS S.R.L, prin decizie dată în acest sens.

Art. 20 înregistrarea şi verificarea eronată, precum şi transmiterea unor informaţii greşite referitoare la evidenţa cererilor de divorţ cuprinsă în RNECD, de către personalul angajat al S.C. INFONOT SYSTEMS S.R.L., se consideră abatere disciplinară şi atrage sancţionarea persoanei respective în condiţiile Regulamentului de Ordine Interioară.

Excepţie fac situaţiile când respectivele date au fost comunicate eronat de către notarii publici sau RUCD,

Art. 21 (1) Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezentele Norme. Pe fiecare formular-anexă adresat Registrului, notarii publici vor specifica, în mod obligatoriu, numărul de fax şi/sau adresa de e-maii la care doresc să primescă răspunsurile.

(2) Cererile adresate registrului vor fi integral completate prin tipărire la imprimantă sau la maşina de scris, în caz contrar fiind respinse ca neconforme.

Art. 22 Documentele generate de registru se conservă şi se păstrează în condiţiile legii şi ale nomenclatorului aprobat de Arhivele Naţionale la propunerea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.

Art. 23 Prezentele norme se completează, după caz, cu Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, Regulamentul de punere în  aplicare al acesteia, Hotărârile Consiliului Uniunii şi Deciziile Biroului Executiv al Consiliului Uniunii şi cu Regulamentul de Ordine Interioară al S.C. INFONOT SYSTEMS S.R.L. în ceea ce priveşte atribuţiile personalului angajat.

Art. 24 Prezentele norme intră în vigoare ia data stabilită prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi vor fi aduse la cunoştinţa notarilor publici şi a S.C INFONOT SYSTEMS S.R.L.

 

*Nu publicam si anexele acestor norme deoarece ele sunt strict utile doar uzului intern al notariatelor publice.

Articole din aceeasi categorie: