Divort.org Legislatie

Instrucţiuni privind îndeplinirea procedurii divorţului de către notarii publici

 

Instructiuni adoptate de Biroul executiv al UNNPR prin hotarare

 

Art. 1 (1) Cererea de divorţ, prevăzută în anexa nr.1, se depune la biroul notarial numai de către soţi împreună şi se semnează în faţa notarului. La cerere se va anexa certificatul de căsătorie, emis de către autorităţile române, în original, şi copie legalizată, fotocopii ale certificatelor de naştere ale soţilor şi ale actelor de identitate ale acestora.

(2) Potrivit dispoziţiilor Codului Familiei cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici nr.36/1995, în materia divorţului prin acordul soţilor nu sunt aplicabile dispoziţiile art.614 din Codul de procedură civilă privind reprezentarea convenţională, caz în care soţii se vor prezenta personal în faţa notarului public sesizat atât la depunerea cererii de divorţ, cât şi la termenul acordat pentru desfacerea căsătoriei.

(3) în aplicarea dispoziţiilor de mai sus notarul nu va autentifica procuri de reprezentare la divorţ în faţa notarului public sau ofiţerului de stare civilă, cu excepţia celor necesare reprezentării în instanţă, în condiţiile art.614 din Codul de procedura civila.

(4) Dispoziţiile Legii notarilor publici nr.36/1995 şi ale Regulamentului de punere în aplicare a acesteia privind luarea consimţământului la încheierea actelor şi procedurilor notariale în cazurile în care unul dintre soţi sau ambii sunt surzi, muţi, surdomuţi, orbi ori necunoscători ai limbii române, precum şi la încheierea actelor şi procedurilor notariale în afara biroului notarial, se aplică în mod corespunzător. în asemenea situaţii interpretul, prin intermediul căruia se ia consimţământul, va semna pe cererea de divorţ alături de soţi şi pe încheierea de admitere sau respingere a cererii de divorţ alături de notarul public. în cazul în care unul dintre soţi este neştiutor de carte acesta va semna cererea de divorţ, încheierea şi celelalte acte procedurale prin aplicarea amprentei degetului arătător de la mâna stângă.

(5) Prin derogare de la dispoziţiile Legii notarilor publici nr.36/1995 şi ale Regulamentului de punere în aplicare a acesteia privind identificarea părţilor în cazul procedurii divorţului, identificarea soţilor se va face de către notarul public numai pe baza actelor de identitate prezentate de către cei doi soţi cu ocazia depunerii cererii de divorţ. în aplicarea acestor dispoziţii dovada identităţii se poate face, de către soţi, cu unul din următoarele documente:

a) pentru cetăţenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în 

străinătate, paşaportul în care este prevăzut domiciliul, care să se afle în termenul de valabilitate, atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;

b) pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European -documentul de identitate sau paşaportul, emis de statul aparţinător; c) pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind Statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz;

d) pentru cetăţenii străini din statele terţe - paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;

e) pentru cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România - document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitar condiţionată;

f) pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România - paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.

Cărţile de identitate eliberate de către autorităţile române vor fi verificate de către notarul public în Registrul de evidenţă informatizată a persoanei administrat de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 2 Primind cererea notarul are obligaţia să-şi verifice competenţa materială şi teritorială, îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de art.382 din Codul familiei cu modificările şi completările ulterioare şi de Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr.36/1995, precum şi plata onorariului notarial.

Art.3 La stabilirea competenţei materiale notarul public va verifica dacă ambii soţi sunt prezenţi în faţa sa, au semnat cererea de divorţ în faţa sa şi au declarat în cererea de divorţ că:

a) sunt de acord cu divorţul;

b) nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi în timpul căsătoriei;

c) au convenit asupra numelui pe care fiecare îl va purta după divorţ, respectiv numele purtat la încheierea căsătoriei sau în timpul căsătoriei;

d) niciunul din soţi nu este pus sub interdicţie;

Art. 4 (1) La stabilirea competenţei teritoriale, notarul va verifica dacă locul încheierii căsătoriei sau ultima locuinţă comună a soţilor sunt situate în circumscripţia teritorială a judecătoriei în care îşi are^sediul biroului notarial şi dacă soţii nu s-au adresat în prealabil altui notar public. în ceea ce priveşte municipiul Bucureşti, competenţa revine oricăruia dintre notarii publici care îşi exercită activitatea în circumscripţia teritorială a Tribunalului Bucureşti.

în cazul în care căsătoria s-a încheiat la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare competenţa soluţionării cererii după locul încheierii căsătoriei revine notarului public din municipiul Bucureşti, întrucât locul încheierii căsătoriei este considerat primăria sector 1 în a cărei registru de stare civilă sunt evidenţiate certificatele de căsătorie emise de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

(2)Dovada locului încheierii căsătoriei (localitatea în care se află primăria sau oficiul stării civile unde s-a oficiat căsătoria sau unde s-a transcris certificatul de căsătorie) se va face cu certificatul de căsătorie anexat la cerere.

(3)Dovada ultimei locuinţe comune se va face, după caz, prin actul de identitate, dacă a fost domiciliul măcar al unuia dintre soţi sau prin înscrisul care dovedeşte proprietatea ori deţinerea folosinţei (vânzare-cumpărare, donaţie, închiriere, comodat etc). Dacă soţii au convieţuit într-o locuinţă asupra căreia nu deţineau niciun titlu (de exemplu locuinţa unuia din părinţi sau a altei rude sau cunoştinţe) dovada se va face prin declaraţie autentică a ambilor, dată pe proprie răspundere şi consemnată atât în cererea de divorţ, cât şi în încheierea de admitere.pe baza căreia se va elibera certificatul de divorţ.

(4) în cazul în care soţii nu îndeplinesc condiţiile de mai sus, notarul public le va restitui cererea împreună cu documentele anexate la aceasta, fără să o mai înregistreze în Registrul de Divorţuri. Dacă soţii stăruie la înregistrarea cererii, notarul o va înregistra în Registrul de Divorţuri numai dacă soţii au achitat onorariul, după care va da o încheiere de respingere, motivată în fapt şi în drept, încheierea de respingere nu este supusă niciunei cai de atac.

(5) După ce notarul public constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.3 şi art. 4 alin. 1-3 din prezentele instrucţiuni, va proceda la înregistrarea cererii în Registrul de Divorţuri de la nivelul biroului notarial şi la transmiterea, către Registrul Naţional de Evidenţă a Cererilor de Divorţ (RNECD) gestionat de către SC Infonot Systems SRL, denumit în continuare administratorul RNECD, a solicitării de înregistrare a cererii de divorţ.

Cererea de divorţ, încheierea de admitere a cererii de divorţ sau încheierea de respingere a cererii de divorţ poarta acelaşi număr cu numărul dosarului de divorţ din Registrul de divorţuri ţinut de fiecare birou notarial.

Primind cererea administratorul RNECD va verifica dacă soţii s-au mai adresat şi altui notar public cu o cerere similară.

In cazul în care în urma verificării rezultă că soţii nu s-au mai adresat altui notar public, administratorul RNECD va înregistra cererea pe numele biroului notarial în care îşi desfăşoară activitatea notarul solicitant şi va elibera acestuia un certificat care atestă atât numărul sub care a fost înregistrată cererea în RNECD, cât şi faptul că respectiva cerere de divorţ se află pe rolul biroului notarial în vederea soluţionării.

In situaţia în care în urma verificării se constată că soţii s-au adresat cu o cerere similară şi altui notar public, administratorul RNECD va elibera o adeverinţă,  fapt ce împiedică pe notarul solicitant să procedeze la acordarea termenului de 30 de zile pentru soluţionarea cererii de divorţ, urmând să respingă cererea şi să îndrume părţile sa se adreseze primului notar sesizat. Respingerea cererii nu îl obligă pe notar ia restituirea onorariului încasat cu ocazia depunerii cererii.

In cazul în care de la data comunicării de către administratorul RNECD a certificatului a trecut mai mult de 60 de zile calendaristice, administratorul RNECD va proceda, din oficiu, la închiderea poziţiei din registru.

In ceea ce priveşte procedura de comunicare a solicitărilor către administratorul RNECD şi termenul de soluţionare a acestora se aplică în mod corespunzător Normele metodologice privind registrul naţional de evidenţă a cererilor de divorţ ţinut de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.

Art. 5 (1)Primind certificatul de la administratorul RNECD notarul public va proceda la înscrierea numărului acestuia în Registrul de Divorţ şi fixarea termenului pentru desfacerea căsătoriei, termen la care soţi vor trebui să se prezinte personal. în lipsa certificatului eliberat de administratorul RNECD notarul public nu va putea fixa termen pentru desfacerea căsătoriei.

(2) Termenul care va fi acordat nu va putea fi mai scurt de 30 de zile calendaristice, nu va putea fi prelungit prin acordarea unui nou termen şi se va înscrie de către notar atât pe cererea de divorţ, cât şi în Registrul de Divorţuri.

(3) La acordarea de către notar a termenului de 30 de zile se va avea în vedere şi faptul dacă acesta se împlineşte într-o zi în care biroul notarial, din motive justificate, nu funcţionează, caz în care termenul se va prelungi până în prima zi lucrătoare. Dispoziţiile art.101 şi următoarele din Codul de procedură civilă în materia calcului termenelor procedurale se aplică în mod corespunzător.

(4) La acordarea termenului notarul public va putea avea în vedere şi disponibilitatea soţilor de a fi prezenţi la data pe care urmează să o fixeze, caz în care va putea dacă unul din soţi solicită şi celălalt este de acord sau ambii solicită, să acorde un termen mai mare de 30 de zile.

(5) Notarul public va fixa un singur termen pe care îl va aduce la cunoştinţa soţilor verbal precizându-le data (ziua, luna, anul) şi ora la care aceştia trebuie să se prezinte personal la biroul notarial.

(6) în situaţia în care la termenul fixat notarul public nu va putea fi prezent din motive justificate pentru a soluţiona cererea de divorţ, acesta va sesiza Camera Notarilor Publici în vederea delegării unui alt notar public, la acel birou notarial, care să soluţioneze cererea.

Art. 6 (1) La termenul fixat notarul public va verifica:

a) dacă ambii soţi sunt prezenţi personal;

b) dacă soţii stăruie în cererea de divorţ;

c) dacă sunt de acord cu numele pe care aceştia îl vor purta după divorţ;

d) dacă îşi menţin celelalte declaraţii date cu ocazia depunerii cererii de divorţ; 

e) dacă aceştia îşi pot exprima consimţământul liber şi neviciat;

f) dacă niciunul din soţi nu este pus sub interdicţie;

g) dacă până la termenul fixat nu a intervenit naşterea sau adopţia unui copil.

(2) în cazul în care în urma verificării notarul constată că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de mai sus, va proceda la întocmirea încheierii de admitere a cererii de divorţ, al cărei model este prevăzut în anexa nr.35 la Regulamentul de aplicare a Legii nr.36/1995, prin care va constata desfacerea căsătoriei şi va dispune eliberarea certificatului de divorţ. încheierea de admitere a cererii de divorţ va fi semnată de ambii soţi, de notarul public şi după caz de interpret.

(3)în situaţia în care în urma verificării notarul constată că au intervenit elemente noi care duc la neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de mai sus acesta va proceda la întocmirea încheierii de respingere al cărei model este prevăzut în anexa nr.36 la Regulamentul de aplicare a Legii nr.36/1995, prin care va dispune respingerea cererii de divorţ. încheierea de respingere se va transmite în aceeaşi zi, în format electronic (prin e-mail), administratorului RNECD pentru a face menţiunile corespunzătoare în RNECD.

Art. 7 (1) După finalizarea încheierii de admitere şi înainte de eliberarea certificatului de divorţ notarul va solicita prin intermediul administratorului RNECD numărul de certificat de divorţ de la Registrul Unic al Certificatelor de Divorţ (RUCD), ţinut de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(2) în acest sens notarul public va completa un formular pe care îl va transmite prin curier, e-mail sau fax administratorului RNECD, formular pe baza căruia acesta va obţine de la Registrul Unic al Certificatelor de Divorţ(RUCD) o comunicare cuprinzând numărul certificatului de divorţ.

(3) în cazul în care în urma solicitării adresate RUCD se constată că pentru aceiaşi soţi a fost deja alocat număr de certificat de divorţ la solicitarea ofiţerului de stare civilă, administratorul RNECD va aduce în scris la cunoştinţa notarului public solicitant acest fapt, iar notarul în baza acestei comunicări va dispune respingerea cererii. Despre acest fapt se vor face menţiunile corespunzătoare atât în Registrul de Divorţuri, cât şi în RNECD.

(4) După obţinerea numărului certificatului de divorţ şi înscrierea acestuia pe toate cele 6 exemplare ale certificatului de divorţ, în rubrica corespunzătoare din Registrul de Divorţuri, cât şi în RNECD notarul public va elibera câte un exemplar original al acestuia foştilor soţi. Certificatul de divorţ va purta aceeaşi dată cu data în care a fost semnata încheierea de către soţi.

(5) Redactarea şi semnarea încheierii finale de către toate părţile, obţinerea numărului certificatului de divorţ de la RUCD şi redactarea şi eliberarea certificatului de divorţ au loc în aceeaşi zi, respectiv la termenul acordat pentru desfacerea căsătoriei.

(6) La redactarea certificatului de divorţ notarul public va respecta întocmai conţinutul anexei nr.37 la Regulamentul de aplicare a Legii nr.36/1995 privind formularul certificatului de divorţ neputându-l completa sau modifica(prin adăugiri: holograme, steme, semnătura secretarului biroului notarial, etc.), iar hârtia pe care se va redacta certificatul de divorţ nu va avea caracteristici speciale. Notarul public va aplica pe certificatul de divorţ şi timbrul sec.

Orice completare sau modificare a acestuia poate duce la nerecunoaşterea certificatului de divorţ de către instituţiile abilitate sa facă menţiunile corespunzătoare pe actele de stare civilă.

(7) înainte de restituirea originalului certificatului de căsătorie notarul va face pe versoul acestuia menţiunea privind desfacerea căsătoriei şi numărul şi data certificatului de divorţ. în îndeplinirea acestei obligaţii notarii publici îşi vor confecţiona parafe, prevăzute în anexa 2, care vor conţine următoarea menţiune: „Desfăcut căsătoria prin certificatul de divorţ nr. _/ Originalul certificatului de căsătorie cuprinzând menţiunea de mai sus se restituie soţilor, notarul public putându-şi opri la dosar o copie după acesta.

(8) Odată cu eliberarea certificatului de divorţ, notarului public îi revine obligaţia comunicări, cu confirmare de primire, a câte unui exemplar original al acestuia la primăria localităţii unde s-a încheiat căsătoria sau s-a transcris certificatul de căsătorie şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor sau, după caz, la Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti în a cărei circumscripţie se află localitatea unde s-a oficiat căsătoria sau s-a transcris certificatul de căsătorie.

Comunicarea se va face în ziua eliberării sau cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare.

Celelalte două exemplare originale ale certificatului de divorţ vor rămâne la biroul notarial pentru a fi arhivate la dosarul de divorţ şi respectiv mapa cu certificatele de divorţ.

(9) Dovezile de comunicare a certificatului de divorţ la primăria localităţii unde s-a încheiat căsătoria sau s-a transcris certificatul de căsătorie şi la Direcţia Judeţeana sau a Municipiului Bucureşti de Evidenta a Persoanelor în a cărei circumscripţie se află primăria localităţii, pentru a se face menţiunea pe actul de căsătorie, se vor ataşa la dosarul de divorţ. Foştilor soţi li se pot elibera, la cerere, copii după dovezile de comunicare.

(10) Notarul are obligaţia să aducă la cunoştinţa soţilor cu ocazia eliberării certificatului de divorţ că acesta produce efecte între aceştia de la data eliberării, iar faţă de terţi, produce efecte de la data înscrierii menţiunii în registrul de stare civila de la locul unde s-a încheiat căsătoria sau s-a transcris certificatul de căsătorie.

Art. 8 Corelativ registrului de divorţuri, notarul public va înfiinţa doua mape de evidenţă şi anume o mapa de divorţuri cuprinzând încheierile de divorţ şi 

certificatele de divorţ şi o mapa cu alte soluţii care va cuprinde încheierile de respingere.

Art. 9 Onorariul se va încasa la înregistrarea cererii în registrul de divorţuri fiind evidenţiat valoric şi cu număr de chitanţă/bon fiscal şi nu mai poate fi returnat. Neplata onorariului la depunerea cererii de divorţ atrage refuzul notarului public de a primi cererea.

Art. 10 Declaraţiile pe proprie răspundere utilizate în procedura divorţului, cu excepţia celor menţionate în cererea de divorţ, sunt scutite de onorariu şi se încheie numai în formă autentică putând fi date de către soţi separat sau împreună.

Art. 11 (1) Dosarele de divorţ nu se pot transfera între birourile notariale nici din oficiu, nici la cererea soţilor.

(2) Fac excepţie cazurile în care notarul public funcţionează într-un birou individual, iar pe parcursul soluţionării procedurii divorţului şi-a încetat calitatea, şi-a schimbat sediul într-o altă circumscripţie judecătorească sau a fost suspendat din exerciţiul funcţiei, caz în care dosarul se va transfera la un alt birou notarial, prin grija Camerei Notarilor Publici, cu înştiinţarea în regim de urgenţă a soţilor, şi a administratorului RNECD-

(3) în aplicarea alin.2 Camera Notarilor publici va prelua, în regim de urgenţă, dosarul de divorţ de la biroul notarial care şi-a încetat activitatea şi îl va transfera altui birou notarial competent, urmând a informa pe administratorul RNECD despre acest fapt. Biroul notarial căruia i-a fost repartizat dosarul de divorţ în urma transferului va înştiinţa, de urgenţă, pe soţi să se prezinte la sediul său, fără a mai proceda la acordarea unui nou termen de 30 de zile.

Art. 12 în cazul în care pe parcursul derulării procedurii divorţului notarul public se confruntă cu anumite situaţii care ar putea crea prejudicii părţilor, acesta va informa de îndată Camera Notarilor Publici în vederea identificării unor soluţii optime.

Articole din aceeasi categorie: