Ocrotirea minorilor. încredinţare unuia dintre părinţi. Criterii. înţelesul noţiunii de interes al copilului.

La încredinţarea copilului minor unuia dintre părinţi, instanţa trebuie să ţină seama exclusiv de interesul copilului, determinat atît de condiţiile materiale pe care le oferă părinţii, cît şi de comportarea lor faţă de copil, de vîrsta copilului şi de ataşamentul lui faţă de fiecare dintre părinţi.

îri cazul în care părinţii sînt despărţiţi în fapt, se va ţine seama de comportarea avută faţă de copil atît înainte de despărţirea în fapt, cît şi ulterior acesteia.

în ceea ce priveşte precizarea înţelesului noţiunii de interes al copilului, urmează a se avea în vedere în primul rînd prevederea legală în baza căreia părinţii sînt obligaţi să-1 crească, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea sa fizică, morală şi intelectuală, potrivit cu însuşirile sale, în conformitate cu ţelurile statului socialist, spre a-1 face folositor societăţii.

în acest sens, de exemplu, ataşamentul copilului faţă de unul dintre părinţi, luat izolat, fără a se ţine seama de complexitatea elementelor ce concură la precizarea înţelesului noţiunii de interes al minorilor, nu poate constitui un element determinant în a încredinţa pe copil unuia dintre părinţi, în pofida altor împrejurări de fapt care pledează împotriva acestei soluţii, dacă dealtfel copilul trăieşte în condiţii necorespunzătoare dezvoltării sale.

Trib, Supr., S. civ,, decizia nr. 331 din 10 martie 1970.